Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

De website is eigendom van Loven beheer Nederland B.V. (Loven). Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website behoren toe aan Loven of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze website en de beschikbaar gestelde inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loven in welke vorm dan ook te kopiëren, te reproduceren, nieuw uit te geven, online te plaatsen, bekend te maken, over te nemen of te verspreiden.

Ofschoon Loven verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, kan Loven op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Loven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

Loven draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Loven aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loven is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Loven behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Op deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.